Zdrowo zacznij dzień!

Chcesz zacząć dzień w zdro­wym stylu? Zasta­na­wiasz się, co zjeść na śnia­da­nie, aby dostar­czyć swo­jemu orga­ni­zmowi nie­zbędne skład­niki odżywcze, aby śnia­da­nie było zdrowe i sycące, a jednocześnie lek­kie i nie­zbyt kalo­ryczne? Postaw na spraw­dzony i pro­sty prze­pis.

Czym jest gra­nola?

Gra­nola to słowo pochodzące z języka wło­skiego, zdrob­nie­nie od wło­skiego słowa grano, czyli psze­nica. To nic innego jak mie­szanka róż­no­rod­nych płat­ków zbożowych z dodat­kiem rodzy­nek, suszo­nych owo­ców i orze­chów. Gotowe mie­szanki pod nazwą gra­nola można kupić w wielu skle­pach, zarówno w super­mar­ke­tach jak i skle­pach ze zdrową fit żywnością. Możesz ją przy­go­to­wać samo­dziel­nie w domu, mając pew­ność, ze Twoja domowa granola przy­go­to­wana będzie z Two­ich ulu­bio­nych skład­ni­ków.

To pro­ste!

Pod­stawą gra­noli są zboża. Możesz zde­cy­do­wać się na płatki owsiane, jęcz­mienne, żyt­nie lub płatki wie­lo­zbo­żowe. Inne skład­niki wybie­raj według wła­snego uzna­nia, a możliwości jest bar­dzo dużo. Zazwy­czaj do gra­noli dodaje się rodzynki i owoce. Zimą, gdy nie ma świeżych owo­ców, możesz dodać suszone morele, a latem owoce świeże- tru­skawki, maliny, jagody, borówki czy kawałki melona i kiwi.

Oprócz tego pamiętaj o orze­chach wło­skich, lasko­wych, ner­kow­cach. Jeśli lubisz, możesz także dosy­pać pestki sło­necz­nika lub dyni, wiórki koko­sowe i żura­winę. Aby gra­nola była aro­ma­tyczna i chrupiąca możesz jej skład­niki (oprócz świeżych owo­ców) wymieszać z mio­dem i pod­piec na bla­sze w pie­kar­niku mie­sza­jąc i uwa­ża­jąc, aby się nie spa­liła. Tak pod­pieczona ma pyszny smak i aro­mat, dosko­nale kom­po­nuje się z mle­kiem kro­wim lub sojo­wym albo z natu­ral­nym jogur­tem.

Dla zdro­wia i kon­dy­cji

Domowa gra­nola ma nie tylko wspa­niały smak, jest rów­nież źró­dłem wielu skład­ni­ków nie­zbęd­nych, aby zdrowo roz­po­cząć każdy dzień i aby śniadanie z gra­nolą dostar­czyło Ci siły i ener­gii potrzeb­nych do codzien­nych dzia­łań. Orze­chy zawie­rają wita­miny i mine­rały, białko i błon­nik pokar­mowy, płatki zbożowe zaś są źró­dłem wita­miny E, B, zawie­rają ami­no­kwasy i błon­nik, są pomocne w odchu­dza­niu, rodzynki i owoce to także znane pro­dukty zawie­rające ami­no­kwasy i wita­miny. Włącz więc gra­nolę do swo­jej codzien­nej diety i ciesz się zdro­wiem i dobrą kon­dy­cją.

Author: gillianmckeith.pl